Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Buitenkant

Buitenkant.nl en Buitenkant.shop zijn activiteiten van Buitenkant, eigendom van Gert-Jan Koopman, Bareveldstraat 35, 9648 GV WILDERVANK. KvK te Groningen nummer 66183529, KNAB bank:

NL22KNAB0255339690 (BIC, KNABNL2H) BTW NL001972038B15

Download Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
2. Toepasselijkheid
3. Voorraad
4. Herroepingsrecht bij levering producten
5. Het ruilen van geleverde producten
6. Retourneren van het product
7. De prijs
8. Levering en uitvoering
9. Overmacht
10. Copyright
11. Aansprakelijkheid

 

1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.2 Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”).

1.3 Buitenkant behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de Voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de Voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

2. Toepasselijkheid

2.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Mocht een van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard dan blijven de overige Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Voorraad

3.1 Wij doen ons best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op of u een alternatief product geleverd wilt krijgen. Indien u in deze situatie af wil zien van uw bestelling zal Buitenkant het aankoopbedrag inclusief de betaalde verzendkosten binnen 30 dagen aan u terugbetalen.

4. Herroepingsrecht bij levering producten

4.1 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.

4.2 Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, bent u gehouden de producten te retourneren aan Buitenkant binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Buitenkant behoudt zich het recht voor zendingen te weigeren indien de producten niet binnen 14 dagen door u zijn teruggestuurd.

5. Het ruilen van geleverde producten

5.1 U heeft de mogelijkheid om een aangekocht product te ruilen binnen 14 dagen na ontvangst. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst door of namens de klant.

5.2 Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid tot ruilen van het geleverde product, bent u gehouden het product te retourneren aan Buitenkant binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

5.3 De eventuele kosten voor het verzenden van het vervangende product komen voor rekening van Buitenkant.

6. Retourneren van het product

6.1 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze volgens de door Buitenkant verstrekte instructies worden verzonden.

6.2 Retourzendingen dienen voldoende door u te worden gefrankeerd. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Buitenkant het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten binnen 14 dagen terugbetalen. Wanneer het product beschadigd is of het vermoeden bestaat dat het product is reeds gebruikt, is Buitenkant gerechtigd om: ​​​​ruiling van een product te weigeren, slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen of niet tot teruggave van het betaalde bedrag over te gaan.

7. De prijs

7.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro`s, exclusief BTW. Een overzicht van de tarieven voor verzending vindt u op de website.

8. Levering en uitvoering

8.1 Buitenkant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

8.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

8.3 Elke bestelling wordt pas geleverd na volledige betaling.

8.4 Buitenkant accepteert betaling door middel van iDEAL, Paypal, Credit Card, Apple Pay of door overboeking vooraf.

8.5 De volledige betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling wordt verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Buitenkant de bestelde producten voor u. Mocht Buitenkant de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de producten weer vrijgegeven voor de verkoop.

8.6 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Buitenkant kenbaar heeft gemaakt.

8.7 Na volledige betaling zal Buitenkant in beginsel binnen 5 werkdagen de bestelling ter verzending aanbieden. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.

8.8 Voor de verzending van producten kan Buitenkant verzendkosten in rekening brengen. Een overzicht van alle tarieven vindt u op de website

8.9 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij u geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunt u de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als Buitenkant en u een andere leveringstermijn hebben afgesproken

8.10 U bent verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en gebreken of verkeerd geleverde goederen direct na levering te melden via: info@buitenkant.shop. Alleen indien aan voorgaande voorwaarde is voldaan, is Buitenkant gehouden om het betreffende product kosteloos te vervangen. Gebreken waarvan het vermoeden bestaat dat deze zijn veroorzaakt door de koper, kunnen worden uitgesloten van deze kosteloze vervanging.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Buitenkant in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan u mee te delen en zulks zonder dat Buitenkant gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Buitenkant en transportstagnatie. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst worden reeds gedane betalingen binnen 30 dagen door Buitenkant teruggestort.

10. Copyright

10.1 Op alle op de website aanwezige informatie en beelden berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie en beelden welke afkomstig zijn van de website van Buitenkant. Een zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of beelden in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Buitenkant noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd systeem.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De beschrijving van het aanbod is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Buitenkant kan evenwel niet instaan voor de volledigheid van de informatie over het aanbod en is dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Buitenkant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onvolledigheid van de informatie.

11.2 Buitenkant is niet aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen, verlies of beschadiging door de postvervoerder. Mochten zich technische storingen voordoen bij het verwerken van uw bestelling, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Buitenkant houdt u hiervan op de hoogte. 

11.3 Daarnaast aanvaardt Buitenkant geen aansprakelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door Buitenkant verkochte producten.

11.4 Kleuren kunnen op iedere computer anders worden weergegeven. Buitenkant kan daarom niet garanderen dat de kleuren van de producten gelijk zijn aan de kleuren die op uw computerscherm worden getoond.

11.5 Voor zover Buitenkant op enige wijze toch aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, is de aansprakelijkheid voor directe schade van Buitenkant en van personen voor wie Buitenkant verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de eventuele redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Buitenkant aan de overeenkomst te laten beantwoorden, de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, alsmede de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Buitenkant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste bedrijfsbesparingen en schade door bedrijfsstagnatie.